Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

 

A Net Business Europe s.r.o. (SK-945 01 Komárno, Eötvösa 3195/21.) a továbbiakban Net Business Europe s.r.o., adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

Jelen tájékoztató hatálya a Net Business Europe s.r.o. weblapján (https://netbusinesseurope.com) és aldomain-jein történő adatkezelésre terjed ki. Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: https://netbusinesseurope.com/adatkezelesi-tajekoztato

 

A Net Business Europe s.r.o. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektr. keresk. szolgáltatások, valamint az inf. társ.-mal összefüggő szolg.-ok egyes kérdéseiről;
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

 

Adatbiztonság

 

1. A Net Business Europe s.r.o. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

2. A Net Business Europe s.r.o. minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

 

3. A Net Business Europe s.r.o. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Net Business Europe s.r.o. ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Net Business Europe s.r.o. rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

 

 

Tájékoztatás az adatkezelésről

 

1. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Net Business Europe s.r.o. feltüntetett elérhetőségein.

 

2. Felhasználó kérelmére Net Business Europe s.r.o. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Net Business Europe s.r.o. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

3. A Net Business Europe s.r.o. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

4. A Net Business Europe s.r.o. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

5. A Net Business Europe s.r.o. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Net Business Europe s.r.o. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

7. A Net Business Europe s.r.o. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.


Komárno, 01. november 2014.

 

 

Net Business Europe s.r.o.

info@netbusinesseurope.com

www.netbusinesseurope.com